Услуги

 

Екипът ни предлага цялостни решения в областта на интелектуалната и индустриалната собственост. Целта ни е да обхванем всички етапи от процеса на закрила в тази област, така че клиентите ни да имат сигурна опора и да насочат енергията си към основната си дейност. Кантората ни извършва услуги, които покриват изцяло закрилата на обекти на интелектуалната собственост – от тяхното заявяване и регистрация до последваща защита при нарушаването им.

Основната ни дейност и опит са концентрирани в следните сфери:

 • Търговски марки
 • Промишлен дизайн
 • Полезни модели
 • Патенти
 • Домейн имена

Закрилата, която предлагаме, е както за територията на Република България, така и на международно ниво и в частност за Европейския съюз и за държавите-членки на основните международни спогодби.

Предлагаме на своите клиенти:

1. Процедури по:

 • заявяване на патент;
 • регистрация на полезен модел;
 • регистрация на търговска марка;
 • регистрация на промишлен дизайн;
 • издаване на европейски патент;
 • регистрация на търговска марка на Общността;
 • регистрация на промишлен дизайн на Общността;
 • заявяване на търговска марка – Мадридска система за регистрация;
 • заявяване на промишлен дизайн – Хагска система за регистрация;
 • заявяване на патент съгласно Договора за Патентно коопериране (PCT патент);
 • предварително проучване и анализ на обекти на индустриалната собственост;
 • лицензионни договори;
 • прехвърляне на правото върху обекти на интелектуалната собственост (заявени или защитени изобретения, промишлен дизайн, търговска марка, домейн име и др.);
 • регистрация и защита на домейн имена.

2. Юридически консултации и процесуално представителство при спорове и съдебни дела, свързани с нарушения на права върху обекти на интелектуалната собственост;

3. Консултации в областта на Авторското право;

4. Представителство пред:

 • Патентно ведомство на Република България;
 • Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар - ОHIM (Ведомство за търговски марки и дизайн на Европейския съюз);
 • Европейско патентно ведомство (ЕPO);
 • Свeтовна организация за интелектуална собственост (WIPO).